Afaa Xonso

Afaa Xonso Afaada Cushitic kidama opaye  taka.  Afaa Xonso damaya afure menacha qaba sene nefo. aTuro, aFashi, aXolme ka aKarati. Afosen nefo afaa Latinini tafami. Sawa Xonso kutumta e affa xonso e torani. Afosen kara kuta eshin orqara hasa qeni. Afosen tika koda esho atamarewa ka urmaladapa taqamani. Kapunu fitalayshon kapanin fitala Latini taqamani eshin tafae. Semala nama afosen kolata fano qarqara en harmisaney eno aka. En kalataysanina.