Turaqatesa

Pita Xonso kara palewa lekaya cha. kutumtay balwosene pisakara pora sawa opa kirepniyo ka opa esharita kodano ka opa oora oli piro dxnane qapane .porosy nefo mora kidami. semala eshina pita Xonso opa dema fana pisa aka pahiletino upinatan ka eno akitanen eshina upinanina. Pita Xonso kinan opa odetane eeno akitan ka faya palewosen toytan. Eshina eno aka fana pisa xasanen eshin asnina. Waqa Dasho!

Awta pisa eno akiya atanisane!

kutunetan xonsita pita qoteta ka horeta sikesatane kalani .xonsita pitadi kutntan qota eirowa koditi mala kawayane erowa pisa sire xonsita oto kodaa konoye fadeta fadani ka parekumane oltura kalanika oli qareqre .xonsita qota chalalan kalaniyo mala murata takopa oltura chaqa ekenika toma takopa oltura dami.

This website was created through funding provided by the European Union. The contents of this website can in no way be taken to reflect the views of the European Union. https://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia_en | https://ec.europa.eu/europeaid/index_en